Σύλλογος Τρίτεκνων Δήμου Καβάλας:Πρόσκληση για εγγραφές των μελών.

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010

Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Δήμου Καβάλας καλεί όλους τους τρίτεκνους που κατοικούν στο Δήμο Καβάλας να εγγραφούν ως μέλη

του συλλόγου.
Οι εγγραφές γίνονται κάθε Πέμπτη 18:00-20:00 στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης δίπλα στο Δημαρχείο. Δικαίωμα εγγραφής

έχουν και οι δύο γονείς τρίτεκνης οικογένειας ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή κάθε μέλους είναι η αίτηση εγγραφής και μια υπεύθυνη δήλωση του

ν.1599/1986, που θα βεβαιώνει τον τόπο κατοικίας του. Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση θα συμπληρώνονται σε φόρμες που

διατίθενται από το σύλλογο.
Ακόμη κάθε τρίτεκνη οικογένεια θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και να καταθέσει το

δικαίωμα εγγραφής καθώς και την ετήσια συνδρομή για το έτος 2011 που συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 25€. Κατά την

εγγραφή απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας των αιτουμένων.

Οι εγγραφές άρχισαν
κάθε Πέμπτη
18:00-20:00

Στο ισόγειο
της Μεγάλης Λέσχης
Κύπρου 12 - Καβάλα
(Δίπλα στο Δημαρχείο Καβάλας)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, (διατίθεται)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, (διατίθεται)
4. Επίδειξη ταυτότητας,
5. Εγγραφή-Ετήσια συνδρομή 25€.